0703-655998 info@btle.se
MILJÖPOLICY

BTLe Produkter AB är ett entreprenadföretag

vars huvudsakliga helårsverksamhet är mark-, trädgårds- och fastighetsskötsel.

Vår miljöpolicy är att minska påverkan på miljön och sträva efter hållbar utveckling så långt det är ekonomiskt rimligt och tekniskt möjligt inom vår verksamhet. I vår uppförandekod/värdegrund fokuserar vi även på miljöarbetet. Vår policy och mål revideras kontinuerligt för att vi skall bidra till en bättre miljö och hållbart samhälle.

BTLe Produkter AB har som intention att arbeta förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar inom miljöområdet och följa de krav lagstiftaren ställer.

BTLe, företaget som värnar vår natur,

där verksamheten präglas av det pågående miljöarbetet.

Detta innebär kontinuerlig uppföljning av policys för att säkerställa efterlevnad. Många kunder har idag frågor kring hållbarhet och miljö. Det är med stolthet vi kan upplysa om vår miljödiplomering.

BTLe företaget som ”Tänker efter före”

Vår målsättning

Produkter

Målsättningen för oss är att om så är möjligt, prioritera de varor/produkter och tjänster som innebär mindre belastning på miljön.

Drivmedel

Målsättningen för oss är att sträva efter att minska drivmedelsanvändningen och välja miljömärkta alternativ om så är möjligt

Kemikalier

Målsättningen för oss är att de kemikalier vi använder, i verksamheten, till största delen är miljömärkta och miljövänliga

Kunskap

Målsättningen för oss är att medarbetarna skall ha kunskap och förståelse för att möta kunders och samhällets krav på ett bra miljöarbete

Detta skall vi uppnå genom att:

  • efterhöra våra leverantörers miljöarbete och om de behandlar miljöfrågor i enighet med vår policy.
  • organisera och samordna transporter samt följa upp fastställda nyckeltal
  • inom ett år ha minst 80 % miljömärkta produkter.
  • vara lyhörda för förändringar i vår omvärld och ständigt ta till oss ny kunskap inom miljöområdet genom regelbunden information och utbildning för medarbetare

BTLe Produkter AB vill genom att följa uppsatta miljömål och policy medverka till en hållbar samhällsutveckling och förbättrad miljö.